COMPUTER PROJECT UNION "CPU"
25-002 Kielce, ul.Sienkiewicza 53, tel. 41 368-16-52, e-mail: biuro@cpu.kielce.pl

REKLAMA

PROGRAM FINANSOWO-KSIĘGOWY- nowe wersje

Nr wersji: [v.7.01b]

...... Do [Wydruku zapisów Chronologicznie] w ramach [Księgi Głównej] dodano informację o osobie, która dokonała zapisu dekretu.

Nr wersji: [v.7.01a]

...... Zmiany w formacie wyświetlanych cyfr.

Nr wersji: [v.7.01]

...... Począwszy od wersji v.7.01 program księgowy FK jest tworzony za pomocą specjalistycznego narzędzia dostosowanego do systemu operacyjnego Windows 7 (stąd nowa numeracja wersji programu). Nieznacznie uległ zmianie wygląd okienek, przycisków jak i cała kolorystyka programu.
...... Z nowości wpływających na estetykę programu należy zwrócić uwagę na początkowy ekran programu FK, czyli ten, który pojawia się zaraz po wejściu do programu. W lewym górnym jego rogu znajduje się ikonka przedstawiająca monety koloru żółtego. Po naciśnięciu tej ikonki lewym przyciskiem myszki ukaże się menu, gdzie jedną z opcji będzie pozycja "O Programie ...". Wybranie jej wyświetli między innymi informację o wersji używanego programu.
...... Podłączone zostały exporty danych z programu księgowego FK do programu Excel 2010, (oczywiście export danych do starszych wersji Excela został zachowany).

...... Ważną zmianą w nowej wersji programu FK jest rejestracja zdarzeń związanych z zakładaniem nowych kont roboczych, nowych pozycji w Kartotece Kontrahentów, nowych pozycji klasyfikacji wydatków i dochodów budżetowych, nowych pozycji w kartotece oznaczeń dokumentów itd.
Rejestrowane są również zdarzenia związane z: kasowaniem lub poprawianiem istniejących w/w pozycji, wejścia i wyjścia z programu księgowego FK, data i czas w/w zdarzeń jak również dane osoby inicjującej w/w zdarzenia.
Cały system rejestrowania zdarzeń (logów) ma za zadanie zwiększyć możliwości nadzoru nad programem FK, zwłaszcza w wypadku nieautoryzowanego dostępu do niego.

...... Aby zobaczyć zarejestrowane zdarzenia (logi) programu FK należy wejść do [Funkcji Technicznych], [Przeglądanie logów] i nacisnąć przycisk [Start]. Można filtrować zdarzenia wg różnych kryteriów, oglądać wszystkie zdarzenia na jednym ekranie oraz oglądać same zdarzenia związane z kasowaniem lub np. z poprawianiem stałych (słownikowych) pozycji programu FK.

Nr wersji: [v.2.74a]

...... W ramach [Systemu Wydatki Budżetowe] i dalej [Zestawienie Obrotów i Sald Syntetyczne] do klawisza exportu danych do programu Bestia dodano pole wyboru grafiki. Exportowi do Bestii może teraz towarzyszyć wizualizacja graficzna lub można ją zablokować.

Nr wersji: [v.2.74]

...... Dodano najnowszy druk RB-27S.
W najnowszej wersji druku RB-27S, jako data końcowa sprawozdania RB-27S, jest podawany ostatni dzień miesiąca obowiązującego w programie FK.
Na prośbę KP PSP Olecko dodano export druku RB-50 do programu Bestia. Przycisk znajduje się w: [System Wydatki Budżetowe] - [Zestawienie Obr.i Sald Syntetyczne] - [RB-50 XML (Bestia)].

Nr wersji: [v.2.73a]

...... Dodano najnowszy druk RB-50.

Nr wersji: [v.2.73]

...... Dodano najnowszy druk RB-28S, jednocześnie w najnowszej wersji druku RB-28S, jako data końcowa sprawozdania RB-28S jest podawany ostatni dzień miesiąca obowiązującego w programie FK.

Nr wersji: [v.2.72]

...... Dodano możliwość przewijania danych na ekranie za pomocą "kółka" od myszki dla wszystkich rodzajów myszek.
Dodano możliwość exportu Raportów i Zestawień do nowych wersji Excel-a.

Nr wersji: [v.2.71]

...... Na prośbę KW PSP Warszawa dodano możliwość księgowania w róznych walutach.

Nr wersji: [v.2.70]

...... Dodano ściąganie planu z konta 981 "Plan wydatków niewygasających" (strona Wn) i 982 (strona Wn) do budżetowego, analitycznego i syntetyczego zestwienia obrotów i sald. Konta te są sumowane z dotychczasowym kontem 980.
Do kolumny zaangażownie (konto 998) dodano saldo Ma konta 983.

Nr wersji: [v.2.69a]

...... Poprawiono wydruk Raportu Kasowego.

Nr wersji: [v.2.69]

...... 1. Poprawiono działanie klawisza F5 - Wyciąg/Raport.
2. Dodano kontrolę na okoliczność istniejącego już NIP-u przy wprowadzaniu nowego kontrahenta.
3. Na ekranie dekretacyjnym w Dziennikach dodano dodatkowo sumy kont pozabilansowych (również w wydruku dokumentu).
4. Na wydruku RB-28 dodano możliwość zablokowania ujemnych zobowiązań (przed wykonaniem zestawienia [System Wydatki Budżetowe], [Zestwienie Obrotów i Sald Synt] należy zahaczyć pole [Zobowiązania tylko większe od 0]).
5. Zarówno w [Zestawieniu Obrotów i Sald] w ramach czy to [Księgi Głównej] czy to [Systemu Rozrachunki] dodano możliwość bezpośredniego wejścia na [Kartę Analityczną Konta] poprZez naciśnięcie klawisza [Enter] po wcześniejszym spozycjonowaniu kursora na konkretnym wierszu. Będąc teraz na [Karcie Analitycznej Konta] czy to w [Systemie Księga Główna] czy to w [Systemie Rozrachunki] poprzez nacśnięcie klawisza [Enter] na dowolnej pozycji [Karty Analitycznej] przenosimy się w trybie podglądu do samego zapisu w Dzienniku.

Nr wersji: [v.2.68]

...... Ddodano ściąganie planu z konta 981 "Plan wydatków niewygasających" (strona Wn) do RB-28S, innymi słowy w zestawieniach budżetowych do Planu brane są dodatkowo kwoty z konta 981 (plus dotychczasowe konto 980).

Nr wersji: [v.2.67b]

...... Dodano nowe linijki podpisu pod wydrukiem ekranu dekretu z Dziennika.

Nr wersji: [v.2.67a]

...... Zmiany dla potrzeb Windows 7.

Nr wersji: [v.2.67]/[v.2.75]

...... Dodano możliwość przejścia z poziomu Karty Analitycznej Księgi Głównej bezpośrednio do danego drekretu.
Po wyświetleniu w Karcie Analitycznej danych dla wybranego konta, najechanie na dowolną pozycję Karty Analitycznej i naciśnięcie klawisza ENTER (lub podwójne kliknięcie myszką) powoduje przejście do odpowiedniego Dziennika i wyświetlenie stosownego dekretu.

.. wersja [v.2.66] - Opis działania nowego przycisku [TEXT] oraz 4-rech zmian

...... W wersji 2.66 programu FK w ekranie dekretacyjnym (rys.1) dodano dodatkowy przycisk [Text], umożliwiający wyświetlenie ekranów pomocy z typowymi komentarzami do dekretów.

rys. 1
Rys.1

...... Naciśnięcie myszką przycisku [Text] (lub użycie na klawiaturze kombinacji klawiszy lewy Alt-T) powoduje wyświetlenie wcześniej zdefiniowanej przez użytkownika listy typowych komentarzy (rys.2).

...... Powtórne naciśnięcie przycisku [Text] likwiduje ekran z listą typowych komentarzy.
Komentarze są wyświetlane alfabetycznie. Naciśnięcie dowolnej litery alfabetu powoduje spozycjonowanie kursora na komentarzu zaczynającym się od tej litery.

...... Poruszanie się po wyświetlonej liście przykładowych komentarzy jest możliwe za pomocą albo myszki albo klawiszy kursowa na klawiaturze.

...... Wybór komentarza odbywa się po dwukrotnym kliknięciu myszką lub po naciśnięciu klawisza ENTER.

rys. 2
Rys.2

Przygotowanie typowych komentarzy polega na utworzeniu w katalogu programu księgowego pliku:

...... komentar.txt

a następnie wypełnienie go stosowną zawartością.

...... Poniżej podano przykładowa zawartość pliku komentar.txt:

f-ra za CO opłata przesyłowa stała
f-ra za telefony komórkowe
f-ra dostep do strony inetrnetowej - LEX na rok 2012 Vademekum Głównego Księgowego
f-ra za prenumeratę czasopisma "Rachunkowość budżetowa " na rok 2012
f-ra za prenumeratę czasopisma "Monitor prawa pracy i ubezpieczeń społecznych" na rok
f-ra za wynajem pomieszczeń na zajęcia sportowe (zgodnie z zawartą umową)
f-ra za czesne za 2011/12 sem 3 -Błaszczyk Leszek styczeń 2012
f-ra za konserwację urządzeń dźwigowych wg umowy za m-c I 2012
f-ra za usługi internetowe
f-ra za abonament na 2012 rok dotycząca informacji niejawnych (CD+dostęp do internetu)


...... Do pliku tego można dopisywać dowolne typowe komentarze, które mogą być przydatne w usprawnieniu procesu dekretacji w programie FK.
Każdy komentarz musi się zawierać w jednej linii.
Max ilość znaków w jednej linii wynosi 100.
Nie ma limitu na wielkość pliku komentar.txt

     pobierz plik z przykładowymi komentarzami

Plik ten można pobrać do katalogu programu księgowego (np. C:\FK_12) a następnie uzupełnić go stosowną treścią.


Dodatkowo w wersji [v.2.66] dokonano 4-rech zmian:

.. 1. Przy kopiowaniu dekretu z Dziennika Zakupu do Dziennika Finansowego do tej pory kopiowana była tylko pierwsza linijka komentarza. Teraz są kopiowane 2 linijki komentarza.
.. 2. Do tej pory przy dekretacji np. w Dzienniku Zakupu dokumentu typu faktura naciśnięcie w drugim wierszu dekretu kombinacji klawiszy Ctrl-F7 powodowało automatycznie pojawienie się po stronie Ma konta 998 z odpowiednią klasyfikacją budżetową. Obecnie dodatkowo jest również przepisywana kwota dekretu z linijki powyżej.
.. 3. Dodano nową kombinację klawiszy Ctrl-F2. Jest ona pomocna przy dekretacji faktury np. w Dzienniku Zakupu. Po zaksięgowaniu po stronie Wn konta kosztowego, wraz z kompletną klasyfikacją budżetową, (np. 401-01-42-10) naciśnięcie kombinacji klawiszy Ctrl-F2 powoduje automatyczne wpisanie po stronie Ma kompletnego konta 201-01-4210-10/00034, gdzie analityka 00034 jest pobierana z pola, gdzie wcześniej został wybrany numer kontrahenta.
.. 4. Dodano nowy przycisk [Pomoc], naciśnięcie którego wyświetla (celem przypomnienia) opisy aktywnych kombinacji klawiszy.


.. wersja [v.2.65]/[v.2.71] - Opis działania nowego przycisku [SPRAWDŹ NUMER]

...... Nowy przycisk [SPR_NUMER] umożliwia wyświetlenie informacji o maksymalnych numerach wykorzystywanych w numeracji w ramach danego Dziennika.

...... Po naciśnięciu na rys.1 myszki na przycisku [SPR_NUMER] lub z klawiatury kombinacji klawiszy Alt-N wyświetlana jest informacja jak na rys.2.


rys. 1
Rys.1


rys. 2
Rys.2

...... Użytkownik pracując w miesiącu np. marcu w ramach Dziennika Zakupu jest informowany, jaki maksymalny numer był wykorzystany (w ramach Dziennika Zakupu) w miesiącu poprzednim tj. w lutym.

...... Jednocześnie jest wyświetlana informacja jaki maksymalny numer w ramach bieżącego Dziennika był wykorzystany w miesiącu następnym, w naszym przykładzie w miesiącu kwietniu.

...... Na rys. 3 jest pokazana identyczna informacja wyświetlana w Dzienniku Finansowym po naciśnięciu przycisku [SPR_NUMER] .


rys. 3
Rys.3Copyright 2011 Computer Project Union